เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Cloud based Learning รุ่นที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู