เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3093301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการพื้นฐานของโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรแกรม
เชิงวัตถุ เทคนิคเบื้องต้นของการออกแบบซอฟต์แวร์ ฟังก์ชั่นการออกแบบเชิงวัตถุขั้น
พื้นฐาน โครงสร้าง การเรียกใช้ การสร้างเมธโด การสืบทอดคุณสมบัติ การซ่อนข้อมูล
กรรมวิธีโพลิมอร์ปริซึม การจัดการหน่วยความจ าโดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ