ผู้สอน
สำเริง หาญเสมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาการคำนวณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31945

สถานศึกษา

ทุ่งกุลาพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว31103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1