เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

             ศึกษาและอธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารและเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล  อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา และอธิบายกระบวนการแก้ปัญหา ประกอบการ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และใช้ซอฟแวร์ทั้งระบบปฏิบัติการและประยุกต์สร้างชิ้นงานได้ อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี    อย่างปลอดภัย เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม

            ใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ  การคิด  การวิเคราะห์  การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการทำงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต  ใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าถูกวิธี