เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมวิศกรรม1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมวิศกรรม1 เป็นการจัดการเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์ โดยบอร์ด micro box