เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เวสารัช โกรธา

โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ศึกษาค้นคว้ามูลเหตุ  การเกิดศาสนา  ความจำเป็นที่ต้องนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนาศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  หลักธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่สำคัญในประเทศไทย  พิธีกรรมทางศาสนา  ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก  บุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม  ความหมายและประโยชน์ของสมาธิพร้อมแนวปฏิบัติ  ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย  ระบบการเมือง  การปกครองต่างๆ ในปัจจุบัน  และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน