ผู้สอน
เวสารัช โกรธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พระพุทธศาสนา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31962

สถานศึกษา

โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้ามูลเหตุ  การเกิดศาสนา  ความจำเป็นที่ต้องนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนาศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  หลักธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่สำคัญในประเทศไทย  พิธีกรรมทางศาสนา  ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก  บุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม  ความหมายและประโยชน์ของสมาธิพร้อมแนวปฏิบัติ  ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย  ระบบการเมือง  การปกครองต่างๆ ในปัจจุบัน  และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน