เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง

ขลุงรัชดาภิเษก

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม               การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และ  การจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิด  โครงสร้างภาษา  การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนรอบ (Loop) 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสารประกอบ  มีทักษะและความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม