เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุไรพร ผิวผ่อง

โรงเรียนบ้านหนองแวง

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ง22101)

          ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความหมาย และพัฒนาการอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ตการใช้ซอฟต์แวร์     ในการทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์การสื่อสารสำหรัเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของ     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการใช้โปรแกรมในการคำนวณและการแก้ปัญหา การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่า'มีขั้นตอน การตรวจสอบและปรับปรุง อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น     เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร มีความรู้ ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างสูตรในการคำนวณ   การจัดเรียงข้อมูล การวางเงื่อนไข การประยุกต์งานโปรแกรมต่าง ๆ

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

 ข้อที่ 1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ข้อที่ 2. อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้อที่ 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

 ข้อที่ 4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ง 3.1  ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4