เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาอธิบายการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยศึกษาเรื่อง การคำนวณเวลา  มาตราส่วน  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายจากดาวเทียม    ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำรวจอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบ  ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้