เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๓๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Nursing)2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์และหลักการพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมรายบุคคลตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤต บทบาทการดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ การสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม