๙๙๓-๓๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Nursing)2561
ผู้สอน

จิตรลดา พิริยศาสน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓-๓๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Nursing)2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31982

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์และหลักการพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมรายบุคคลตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤต บทบาทการดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ การสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.