เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

665454 : Salesmanship&Negotiation_1_61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและบทบาท ของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย กระบวนการขาย อาชีพการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของศิลปะการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง
2.เพื่อให้สามารถเข้าใจการนำเทคนิคของศิลปะการขาย  และการเจรจาต่อรอง ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขายสูงสุด