เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิจกรรมการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 61 เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษารหัส 61