ผู้สอน
อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31997

สถานศึกษา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 61 เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษารหัส 61