เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา รหัส 60 ตามโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่