เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการผลิตอาหาร (2555)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบหลักการเบื้องต้นในการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ข้อห้ามและวัตถุเจือปนต่าง ๆ ที่ห้ามใช้ในอาหา มาตรฐานอาหา และข้อกำหนดทั่วไปในการผลิตอาหาร