ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

30704306 Research Methods in Business Computer


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32004

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

                   ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การเสนอโครงร่าง การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย  การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจและอื่น ๆ

                   Importance of business computer research; research procedures; research proposal presentation; determination of research objectives and hypotheses; data collection; data analysis and research report writing; research application in business management and others