เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

31200220 Introduction to Computer

เกี่ยวกับชั้นเรียน

        ความรู้ขั้นแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมข้อมมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของระบบประมวลผลข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูล วิธีการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป แนวคิดการเขียนผังงาน   

         Introduction to computer, hardware and software concepts, oragnizing data for computer data processing, file organization, concepts of computer network, overview of computer programming, flowcharting concept, pseudo-code, operating systems and usage