โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ (ศูนย์ กศน.เมือง ครูอัจฉรา)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการห้องครูอัจฉราค่ะ)