โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ (ศูนย์ กศน.เมือง ครูอัจฉรา)

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการห้องครูอัจฉราค่ะ)