ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา อาจารย์ วิจิตร คงทรัพย์