ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา อาจารย์ วิจิตร คงทรัพย์