เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประเมินผลโครงการ 4/3 (1/61)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติตามโครงการ ศึกษาบทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของการพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น