เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2/3 (1/61)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ สภาพแวดล้อมของนโยบาย กระบวนการนโยบาย การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการวางแผน การวางแผนยุทธศาสตร์ และการควบคุมแผน