เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประเมินผลโครงการ 4/2 (1/61)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติตามโครงการ ศึกษาบทบาทของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น