เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Learning of Motor Skill

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้ด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา ขบวนการสารสนเทศและกุศโลบายต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน การฝึก การถ่ายทอด ทักษะทางกลไก

Knowledge of physiology, psychology, information process and different strategy to be used in learning and training transfer motor skills