เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มานุษยวิทยาเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ขอบเขต และวิธีการศึกษามานุษยวิทยา มานุษยวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ เช่น ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น และประโยชน์ในการศึกษามานุษยวิทยา มานุษยวิทยากับศาสนา

ขอบเขตของวิชา

วิชามานุษยวิทยาถามว่า เราเป็นใคร? เรามาจากไหน? เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร? ทำไมเราจึงแตกต่างจากซึ่งกันและกัน? ทำอย่างไรเราจะเข้าใจผู้คนที่แตกต่างไปจากเรา? นักมานุษยวิทยาจะไม่ศึกษาและไม่ให้ความสำคัญเฉพาะด้านในชีวิตมนุษย์ เหมือนกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่นเศรษฐศาสตร์  จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น แต่พยายามที่จะเข้าใจมนุษย์และประสบการณ์ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน โดยรวมเอาทุกวิชาแขนงทางมนุษยศาสตร์มาเป็นปัจจัยในการศึกษาวิเคราะห์

วิชามานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ละเอียดและเจริญขึ้นมาเป็นลำดับ และศึกษาเกือบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ วิชามานุษยวิทยาสอนให้เราเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง วิชานี้มุ่งจะให้ความรู้ความเข้าใจทั่วไปของวิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น 
 
วิชานี้จะแสดงให้เห็นว่า วิชามานุษยวิทยานี้เป็นมากกว่าศาสตร์ล้วน ๆ นักมานุษยวิทยาจะใช้วิชานี้อยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ตนรู้ และการทำงานในโลกของชีวิตแห่งความเป็นจริง ซึ่งหลายหลากออกไปจากห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลจนถึงหมอดูและการตีความหมายของตัวเลขต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน