เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIOL1108 ชีววิทยา 1 1/2561 กลุ่มเรียน 102 (จันทร์ 11:30-14:30)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

BIOL1108       ชีววิทยา 1                3(3-0-6)

                      Biology 1

หลักชีววิทยา ส่วนประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ พลังงานกับสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายน้ำ สมดุลภายในเซลล์