Management Information Systems 1/2561


ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Management Information Systems 1/2561

Class ID
32045

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำอธิบายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)