เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3008301 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียน 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดการวางแผนและการจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทาน กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายในด้านการจัดการโซ่อุปทาน โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของการจัดการโซ่อุปทาน