เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นิติปรัชญา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายของสำนักคิดต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย การให้เหตุผลทางกฎหมาย คุณค่าทางกฎหมาย การตีความกฎหมาย กฎหมายกับศีลธรรม กฎหมายกับความยุติธรรม และสังคมวิทยาทางกฎหมาย