เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา 42971059 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยกิต 3 (3-0-6) Sec 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Study on educational technology research; Research design and synthesis research methodologies for educational technology research; Development of research instruments; Appropriate statistical and computer software for data analysis of educational technology problems

ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แย้มกสิกร, อาจารย์ ดร. ฐิติชัย รักบำรุง, อาจารย์ ดร. วีระพันธ์ พานิชย์