เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDTE3102 : Design and Development of Electronic Media in Educational Technology -101

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา ITEC3501 Management Information System  หน่วยกิต 3 (2-2-5) กลุ่มที่ 101