ผู้สอน
นางสาว นฤมล จีนเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พ.สร้างเสริม เทอม 1 ปีการศีกษา 61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32078

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

- เป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา 2561 

- เนื้อหาของรายวิชาประกอบด้วยมโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอำนาจ  การประเมินภาวะสุขภาพ  การสอนสุขศึกษาและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง