เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ.สร้างเสริม เทอม 1 ปีการศีกษา 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

- เป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา 2561 

- เนื้อหาของรายวิชาประกอบด้วยมโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอำนาจ  การประเมินภาวะสุขภาพ  การสอนสุขศึกษาและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง