เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาโรคพืชวิทยาเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศีกษา 2561 (กลุ่มวันอังคาร)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืช  ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและวงจรการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกันกำจัด