เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๓๙๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adult Nursing Practicum I) ปีการศึกษา 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

๑ รหัสและชื่อรายวิชา   ๙๙๓-๓๙๑  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adult Nursing Practicum I)

๒. จำนวนหน่วยกิต      ๓(๐-๑๒-๐)  ปฏิบัติ ๑๘๐ ชั่วโมง

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖)

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา        ๑. อาจารย์รัตติกาล       เรืองฤทธิ์

                                                    ๒. ดร.ฐปรัตน์              รักษ์ภาณุสิทธิ์

        อาจารย์ผู้สอน                         ๑. อาจารย์รัตติกาล       เรืองฤทธิ์

                                                ๒. ดร.ฐปรัตน์              รักษ์ภาณุสิทธิ์

                                                ๓. อาจารย์สุนิดา          อรรถอนุชิต

                                                ๔. อาจารย์สุไฮดาร์        แวเตะ

                                                ๕. อาจารย์เจ๊ะยารีเย๊าะ  เจะโซ๊ะ

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๓

. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่มี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  ไม่มี

๘. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด

 วันที่จัดทำรายวิชา วันที่ ๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ .๒๕๕๔

 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด ๑๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๒.๑ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของประสบการณ์ภาคสนาม

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา นักศึกษาสามารถ

๒.๑.๑ ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เหมาะสม และคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

๒.๑.๒ ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทร และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน แก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนและมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต

๒.๑.๓ ฝึกเทคนิคการพยาบาลทั่วไปและเฉพาะอย่างที่จำเป็นในการปฏิบัติพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่

๒.๑.๔ วางแผนจำหน่ายผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒.๑.๕ ให้การพยาบาลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ ได้ถูกต้องเหมาะสม

๒.๑.๖ วิเคราะห์และสะท้อนคิดการปฏิบัติการพยาบาลของตนเอง และเพื่อนนักศึกษาในด้านกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม