เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIOL2401 พันธุศาสตร์ 1/61 (ศุกร์ 8:30-11:30)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างไมโทซิสและไมโอซิส  กฎเมนเดล  ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ      สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ  การสังเคราะห์โปรตีน  การทำงานและการควบคุมการแสดงออกของจีน  การกลายระดับจีนและโครโมโซม  การกำหนดเพศ  การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม  พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ  พันธุศาสตร์ของประชากร          พันธุวิศวกรรมและพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่