เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

712-151 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น (Introduction to Food Science and Nutrition)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศและโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคภาวะโภชนาการของบุคคล ข้อแนะนำการบริโภคการใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อถนอมอาหาร  การศึกษาดูงานสถานประกอบการผลิตอาหาร 

Definition and correlation of food science and nutrition; food and nutritional status of the country and the world; factors affecting human consumption; nutritional status; dietary guideline; applications of food science to preserve foods; field trip in food manufacturing