ผู้สอน
ธรรมรัตน์ แก้วมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

712-151 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น (Introduction to Food Science and Nutrition)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32098

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศและโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคภาวะโภชนาการของบุคคล ข้อแนะนำการบริโภคการใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อถนอมอาหาร  การศึกษาดูงานสถานประกอบการผลิตอาหาร 

Definition and correlation of food science and nutrition; food and nutritional status of the country and the world; factors affecting human consumption; nutritional status; dietary guideline; applications of food science to preserve foods; field trip in food manufacturing