ผู้สอน
ธรรมรัตน์ แก้วมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

712-301 เตรียมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32099

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

    หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ