เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบราชการกับการกำหนดนโยบาย 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ ระบบการเมือง ระบบราชการวิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการกำหนดนโยบาย

2)  เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการกำหนดนโยบายได้       

3)  นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

4)  การแต่งกายถูกระเบียบ เขียนรายงานได้ถูกต้อง และส่งงานตามกำหนดสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

คำอธิบายรายวิชา

          วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการกำหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการกำหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การกำหนดนโยบาย

           Evolution of politics and bureaucratic system in Thailand, Definitions of policy making, policy making participants both inside and outside the political system, procedures and process of policy making, roles and influences of political institutions and bureaucratic system on public policy making, and analysis of policy making