ชั้นปีที่ ๓ (วิชาศึกษาอิสระ) สาขาพุทธศาสนา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาศึกษาอิสระ สาขาพระพุทธศาสนา ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย