ชั้นปีที่ ๓ (วิชาศึกษาอิสระ) สาขาพุทธศาสนา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาศึกษาอิสระ สาขาพระพุทธศาสนา ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย