ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัย(141398 )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32143

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย

Meaning, significance, types, problem and hypothesis of research, population and sample, research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and research report writing