homeมานุษยวิทยาเบื้องต้น
person
มานุษยวิทยาเบื้องต้น

ผู้สอน
พระดร. อนิลมาน ศากยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มานุษยวิทยาเบื้องต้น

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3215

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
วิชามานุษยวิทยามักตั้งคำถามว่า เราเป็นใคร? เรามาจากไหน? เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร? ทำไมเราจึงแตกต่างซึ่งกันและกัน? ทำอย่างไรเราจะเข้าใจผู้คนที่แตกต่างไปจากเรา? นักมานุษยวิทยาจะไม่ศึกษาและไม่ให้ความสำคัญเฉพาะด้านในชีวิตมนุษย์ เหมือนกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่นเศรษฐศาสตร์  จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น แต่พยายามที่จะเข้าใจมนุษย์และประสบการณ์ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน โดยรวมเอาทุกวิชาแขนงทางมนุษยศาสตร์มาเป็นปัจจัยในการศึกษาวิเคราะห์

วิชา มานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ละเอียดและเจริญขึ้นมาเป็นลำดับ และศึกษาเกือบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมวล มนุษยชาติ วิชามานุษยวิทยาสอนให้เราเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง วิชานี้มุ่งจะให้ความรู้ความเข้าใจทั่วไปของวิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น

มานุษยวิทยาเบื้องต้นนี้จะแสดงให้เห็นว่า วิชานี้เป็นมากกว่าศาสตร์ล้วน ๆ นักมานุษยวิทยาจะใช้วิชานี้อยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ตนรู้ และการทำงานในโลกของชีวิตแห่งความเป็นจริง ที่มีหลากหลายออก จากห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลจนถึงหมอดู และการตีความหมายของ ตัวเลขต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)