SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B10)


ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B10)

Class ID
32156

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำอธิบายวิชา

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)