เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 346-204 Curriculum Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร หลักการพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การบริหารและการแปลงหลักสูตรสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและมาตรฐานชั้นปีและช่วงชั้นของหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินหลักสูตร และนวัตกรรมและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร