ED 346-204 Curriculum Development

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร หลักการพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การบริหารและการแปลงหลักสูตรสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและมาตรฐานชั้นปีและช่วงชั้นของหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินหลักสูตร และนวัตกรรมและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร