เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

428-524 REM-SD 1-2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสำนักคิดต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก ระดับรัฐและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ ปัญหาความขัดแย้ง สังคมเสี่ยงภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแบบต่างๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้