home428-524 REM-SD 1-2561
personperson_add
428-524 REM-SD 1-2561

ผู้สอน
รศ. อาหวัง ล่านุ้ย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
428-524 REM-SD 1-2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32166

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสำนักคิดต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก ระดับรัฐและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ ปัญหาความขัดแย้ง สังคมเสี่ยงภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแบบต่างๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.