เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-306 และ 441-421 ภาวะผู้นำและการจูงใจ (Leadership and Motivation Techniques)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้นำ การพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และจริยธรรมของผู้นำ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้นำที่สอดคล้องกับรูปแบบองค์การ บทบาทการจูงใจบุคลากรในองค์การ ความหมายและทฤษฎีของการจูงใจ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการนำการจูงใจไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์