ผู้สอน
อรญา อนุกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

141301 การดำเนินงานพัฒนาสังคม 1/2561 (AEC)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32231

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การติดตาม และประเมินผลการทำงานพัฒนาสังคม  กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม  วิธีเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นำ องค์กร และเครือข่ายในการทำงานพัฒนาสังคม Principles, Processes, methods, tools, monitoring, and evaluation of social development operation, processes of groups, learning, and participation, empowerment ways for leaders, groups, organizations, and network of social development operation