เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141301 การดำเนินงานพัฒนาสังคม 1/2561 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การติดตาม และประเมินผลการทำงานพัฒนาสังคม  กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม  วิธีเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นำ องค์กร และเครือข่ายในการทำงานพัฒนาสังคม Principles, Processes, methods, tools, monitoring, and evaluation of social development operation, processes of groups, learning, and participation, empowerment ways for leaders, groups, organizations, and network of social development operation