6101208 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน 13.00 ห้อง 3/208

เวลาเรียน 15.00 ห้อง 3/305