home6101208 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555
personperson_add
6101208 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6101208 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3224

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน 13.00 ห้อง 3/208

เวลาเรียน 15.00 ห้อง 3/305


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)