เคมี1โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเคมี1 สำหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

โดย อ.ประถม บุญทน