การเขียนสำหรับวิชาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

 ลักษณะ รูปแบบ หลักการเขียน และการนำเสนอสาระความรู้ที่สำคัญจำเป็นสำหรับวิชาชีพ