homeED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)
person
ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3227

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  กลุ่ม B01(FR6-9)

จำนวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต

เป็นวิชาในหมวดวิชาชีพครู   วิชาเลือก สำหรับนิสิต กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 3

ผู้สอน อ.พิศมัย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)