ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  กลุ่ม B01(FR6-9)

จำนวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต

เป็นวิชาในหมวดวิชาชีพครู   วิชาเลือก สำหรับนิสิต กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 3

ผู้สอน อ.พิศมัย