homeED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)
personperson_add
ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3227

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  กลุ่ม B01(FR6-9)

จำนวน 3(2-2-5)  หน่วยกิต

เป็นวิชาในหมวดวิชาชีพครู   วิชาเลือก สำหรับนิสิต กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 3

ผู้สอน อ.พิศมัย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)