home3562306 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
person
3562306 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
3562306 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3229

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

            วงจรชีวิตของระบบงานสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนโครงการ  การสร้างทีมงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ การบริหารงานโครงการสารสนเทศธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการนำเสนอโครงงานทางสารสนเทศธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)