home3562306 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
personperson_add
3562306 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3562306 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3229

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

            วงจรชีวิตของระบบงานสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนโครงการ  การสร้างทีมงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ การบริหารงานโครงการสารสนเทศธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการนำเสนอโครงงานทางสารสนเทศธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)