การสร้างสื่อนวัตรกรรม

วีรวัฒน์ จุดดา

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตรกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา